Publicerad den Lämna en kommentar

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

2018-03-20
Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav. – Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur vattennivåer kan stiga vid översvämningar, säger Håkan Olsson, vattenmiljöexpert på SMHI.

 

Lantmäteriet och SMHI har sedan 2010 tillsammans arbetat med att kartlägga sjöar och vattendrag i en finare kartskala än tidigare. Syftet har varit att få fram bättre digitalt underlag för arbete med geografisk miljöinformation och analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan.

– Vi har tagit fram ny kartinformation med 16 000 mil tänkta linjer genom sjöar och större vattendrag som tillsammans med Sveriges drygt 42 000 mil mindre vattendrag nu bildar sammanhängande nätverk av vatten. Vi har sedan kombinerat nätverken med höjddata från Lantmäteriets laserskanning för att se i vilken riktning vattnet rinner. Det hjälper oss att förstå hur vattnet rör sig från källan till havet, säger Esbjörn Andersson, produktutvecklare på Lantmäteriet.

Lantmäteriet och SMHI har tagit fram grundläggande kartinformation som kan kombineras med annan information, till exempel höjddata och vattendjup för att göra analyser.
– Vi har redan börjat koppla vårt sjöregister och avrinningsområden till de nya kartorna, säger Håkan Olsson på SMHI.

Användarna kan vara vattenmyndigheter och länsstyrelser som nu får bättre möjligheter att utreda hur vatten påverkas av regleringar, övergödning och miljögifter.

Den förbättrade kartinformationen finns i en rikstäckande kartdatabas i skala 1:10 000 hos Lantmäteriet. Information om hur användare får tillgång till kartinformationen finns på Lantmäteriets webbplats.

Uppdatering av kartinformationen kommer att ske årligen i samband med att Lantmäteriet flygfotograferar.

SMHI:s roll som expertmyndighet inom hydrologi är att bidra till att sjöar, vattendrag och huvudavrinningsområden beskrivs på ett korrekt sätt i kartprodukterna.

För mer information, kontakta:

Esbjörn Andersson, produktutvecklare, Lantmäteriet
Telefon: 026-63 39 80, e-post: esbjorn.andersson@lm.se

Håkan Olsson, vattenmiljöexpert vid SMHI.
Telefon: 011-495 8205, e-post: hakan.olsson@smhi.se

Bakgrund

Samverkansprojektet Hydrografi i nätverk startades 2010, på uppdrag av regeringen, i syfte att skapa ett hydrografiskt nätverk i enlighet med förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) samt att leva upp till EU-direktivet Inspire. Direktivet syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU för att exempelvis möjliggöra gränsöverskridande analyser. För att möjliggöra en helt ny nivå av analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan har ett omfattande digitaliseringsarbete gjorts i samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats

 

Content retrieved from: http://www.lantmateriet.se/sv/Pressrum/Pressmeddelande/sveriges-vattenfloden-har-kartlagts–lattare-se-effekter-av-fororeningar-och-oversvamningar/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lantmäteriets förslag för en digital samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriets förslag för en digital samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriets förslag för en digital samhällsbyggnadsprocess

Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Det konstateras när Lantmäteriet nu slutrapporterar regeringsuppdraget Digitalt först. En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata är en av förslagen i rapporten. Den innehåller även en målbild 2025 – samt förslag om ett fortsatt regeringsuppdrag

Innehållet i slutrapporten redovisades för bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson när han i besökte Lantmäteriets huvudkontor den 18 januari. Ett ökat bostadsbyggande är en kärnfråga för ministern och även bakgrunden till att Lantmäteriet från början tilldelades uppdraget i februari 2016 av dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan.

”Vägval behövde tydliggöras och förankras”

Uppdraget att identifiera hinder i samhällsbyggnadsprocessen och att lämna förslag på lösningar skulle egentligen pågå till och med årets slut men i och med att vi redan uppnått önskat resultat så lämnas rapporten in den 31:a januari.

Malin Klintborg

– Vi hade kommit till en punkt i arbetet där vissa vägval behövde tydliggöras och förankras, avseende förslag på lösningar och roller för att få en effektiv samverkan, säger Malin Klintborg, Lantmäteriets uppdragsledare.

Behov av nationell samordning

I rapporten konstateras bland annat att det behövs en nationell samordning av grundläggande information i samhällsbyggnadsprocessen. Det omfattar även behov av ett tydligt juridiskt ramverk med en tydlig ansvarsfördelning för berörda aktörer. Ökad standardisering av information lyfts också fram.

Förslaget om att ta fram en nationell plattform för tillgång till relevant geodata är ett av förslagen i slutrapporten. Med ”plattform” menas ett koncept för att samordna olika aktörers informationshanteringstjänster för att informationen enklare ska bli åtkomlig i e-tjänster och handläggningssystem.

Föreslår ett fortsatt regeringsuppdrag

Den ingår som en del i den övergripande målbild – Målbild 2025 – som beskrivs i rapporten tillsammans med en handlingsplan som Lantmäteriet föreslår ska genomföras i ett fortsatt regeringsuppdrag.

Enligt rapporten bör fokus under kommande år ligga på informationsförsörjningen kring detaljplaneprocessen. Bland insatserna som nämns finns digitalisering av detaljplaner och utredningsmaterial och att dessa ska tillgängliggöras via den nationella plattformen.

Standardisering av e-ansökan för bygglov är en annan prioriterad insats eftersom även detta är en förutsättning för automatiserade beslut.

Läs mer i slutrapporten där du även kan fördjupa dig i de olika förslagenBilagorna till slutrapporten hittar du här

Content retrieved from: http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/lantmateriets-forslag-for-en-digital-samhallsbyggnadsprocess/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Fortsatt fria geodatastandarder

Fortsatt fria geodatastandarder

2018-01-25
Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kostnadsfritt.

 

Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Att skapa bättre tillgänglighet till geodatastandarder främjar användningen av dessa, bidrar till målen för den nationella geodatastrategin, och Lantmäteriet tar samtidigt ansvar i sin roll som nationell samordnare för geodataområdet.

Ebba Löndahl Åkerman är ordförande i SIS-kommitté TK 466 (kommittén för belägenhetsadresser) och lantmätare i Södertälje kommun. Hon ser tydligt nyttan med avgiftsfria standarder i sitt dagliga arbete.

– Många kommuner har tidigare uppfattat priset som ett hinder för att köpa standard och handbok för belägenhetsadresser. Låg kännedom om SIS arbete har förmodligen också bidragit. Kostnadsfria standarder och handböcker får självklart en större spridning i landet och underlättar adressättarnas arbete och förståelse för standardisering, säger Ebba Löndahl Åkerman .

Geodata – som till exempel kartor, flygbilder och annan lägesbunden information – är ofta nödvändiga för att kunna beskriva och förstå annan information och utgör många gånger basen i appar, e-tjänster och handläggningsstöd. Till de stora geodataaktörerna i Sverige räknas alla kommuner, ett flertal statliga myndigheter och en rad privata företag. Ofta producerar de egna geodata, men de använder också andras data i stor utsträckning.

Standardisering blir då avgörande för att kunna arbeta effektivt och med gemensamma underlag inom exempelvis samhällsbyggnad, klimatanpassning och utveckling av e-förvaltning. Användningen av standarder släpar dock efter och det leder till att geodata från skilda aktörer kan bli svåra att kombinera. Därför samarbetar Lantmäteriet med SIS för att göra geodatastandarderna kostnadsfria. Det handlar om ett femtiotal standarder: samtliga nationella standarder och handböcker inklusive ett 20-tal internationella standarder, mestadels ISO.

Att geodatastandarderna är kostnadsfria ligger även i linje med den nationella geodatastrategin. Den har tagits fram för att öka nyttan av geodata i Sverige och den redogör för hur geodata kan bidra med lösningar till flera stora samhällsutmaningar.

Hämta geodatastandarder

För mer information kontakta:
Agneta Engberg, Lantmäteriet, 070-6678605 agneta.engberg@lm.se
Christer Jangel, SIS. 070-7212526 christer.jangel@sis.se

 

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Pressrum/Pressmeddelande/fortsatt-fria-geodatastandarder/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Teleskop mäter jorden dygnet runt

Bild: Karina Hansson

 

Onsalas rymdobservatoriets nya tvillingteleskop. De hypermoderna teleskopen ska förbättra forskningen om vår egen planet och hur den rör sig. Sedan 1980-talet har man gjort geodetiska mätningar, mätningar av jorden, i rymdobservatoriet i Onsala med det 20-metersteleskopet som stått där sedan 1976.

Med de nya tvillingteleskopen, som båda är 13,2 meter i diameter, ska jorden och dess rörelse kunna mätas mer noggrant dygnet runt. I och med att de är relativt små och mycket snabba kan de få ner osäkerhetsfaktorn i mätningen till millimetrar.

De nya teleskopen kommer att ingå i ett globalt nätverk av teleskop som bedriver jordforskning runt om i världen. Tillsammans, men på olika platser, tar de emot radiovågor från samma källor samtidigt. Så många som möjligt av källorna observeras under ett dygn och jämförs för att kunna fastställa teleskopens relativa positioner.
– Teleskopen tar emot radiovågor från fixpunkter från olika platser. Och tillsammans med teleskop på andra delar av jorden jämför man signalerna som inte kommer fram på samma gång, för att fastställa jordens rörelse, säger Gunnar Elgered, professor i elektrisk mätteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Det som också mäts i teleskopen är hur kontinentalplattorna förflyttar sig. I och med att teleskopen i Onsala står långt ifrån en kollisionszon för kontinentalplattor används de som referenspunkter. Fördelen med två teleskop är att de kan turas om att observera och söka efter nästa källa. Datan som teleskopen samlar in används också för att mäta hur mycket jordskorpan höjer sig.
– Magman som finns kvar sedan istiden är trögflytande och det tar tid för den att stelna. Jordskorpan har rest sig en centimeter om året ur havet vid Höga kusten. På 1700-talet trodde man att det hade med att havsnivån sjönk, men nu vet vi att det är jordskorpan som höjer sig, säger Gunnar Elgered.

På västkusten har havsnivån höjts med 3 millimeter om året samtidigt som jordskorpan också höjt sig med tre millimeter året.
– Man kan säga att de tar ut varandra, säger Gunnar Elgered.

Teleskopen och den forskning de bedriver på Onsalahalvön är också fastslagen i en av FN:s resolutioner som statuerar behovet av ett internationellt koordinationssystem som longitud och latitud.

Content retrieved from: www.gp.se/nyheter/västsverige/nya-teleskop-mäter-jorden-dygnet-runt-1.4289849.

Publicerad den Lämna en kommentar

Specialbyggd vr-station hjälper NCC att planera smartare

Specialbyggd vr-station hjälper NCC att planera smartare

2017-11-28 16:00

Kalle Wiklund

 

Virtuella världar och en vr-station på hjul hjälper NCC att projektera smartare inför det stundande bygget av Centralen i Västlänken.

Ny och mer användarvänlig hårdvara Oculus Rift, HTC Vive och Microsoft Hololens har fått den svenska byggbranschen att hoppa på trenden med virtual reality och augmented reality, vr och ar.

Ny Teknik har tidigare berättat om hur exempelvis Skanska har utrustat vissa av sina byggnadsarbetare med Microsofts ar-glasögon i ESS-bygget i Lund.

Även NCC har fått upp ögonen för tekniken, och har bland annat använt vr-glasögonen Oculus under uppförandet av SCA-huset i Mölndal.

Genom att koppla upp glasögonen till den tredimensionella datormodellen av bygget (BIM) kan personen som bär glasögonen virtuellt gå in i modellen.

Nu fördjupar NCC sin satsning på virtual reality. En särskild kompetensgrupp har tillsatts för att sprida erfarenheter, och titta på hur byggbolaget kan vidareutveckla användningen av vr.

Läs mer: 63 svenska vr/ar-bolag att ha koll på

Ett färskt exempel på den utvecklingen är en vr-station på hjul som har specialbyggts inför projekteringen av Centralen, en viktig etapp av det stundande Västlänken-bygget.

Den rullande vr-stationen, utrustad med en dator och Oculus-glasögonen, har använts för att alla projektmedlemmar ska få tillgång till virtuella 3d-modeller som visar olika delar av projektet – till exempel den underjordiska pendelstation som ska byggas strax norr om Göteborgs central.

På så sätt har NCC kunnat skapa en djupare upplevelse och förståelse av vad som ska byggas.

3d-modellen av bygget uppdateras kontinuerligt, och med hjälp av vr-stationen har NCC också kunnat korta tiden som tar för nya projektmedlemmar att få en inblick i projektet.

– Det har skapat stor nytta för oss i projekteringsarbetet. Bland annat har konstnärer och arkitekter i projektet använt vr-stationen för att få en bättre rumsupplevelse. Det har hjälpt oss att kunna fatta beslut om den nya pendelstationens utformning och utseende, säger Josef Habbe, ansvarig hos NCC för VDC-arbetet i Centralen-projektet.

Bygget av SCA-huset och Centralen är högprofilerade projekt. Planerar ni att börja använda vr även i mindre byggen?

– Det är framför allt i de större projekten som vr har fått mest utrymme, men konceptet och tekniken kan också användas i mindre projekt. När vi blir bättre på att utarbeta processen för att hantera tekniken så spelar storleken på projekten mindre roll.

Vr-tekniken är dock i sin linda. Därför krävs det fortfarande en hel del arbete för att anpassa de tredimensionella BIM-modellerna till vr-programvaran.

– En utmaning är att det behövs en del handpåläggning för att få till en bra användarupplevelse. Men i takt med att tekniken går framåt och konverteringen till vr-miljöer blir enklare kommer det att krävas mindre jobb för att granska våra aktuella BIM-modeller i vr.

Läs mer: Hollywood köar för att få använda Årebolaget vr-teknik

Allt efter att tekniken optimeras kommer virtual reality också att få ett betydligt bredare användningsområde hos NCC, förutspår Josef Habbe.

– I och med att allt mer av vår framdrift och produktionsplanering utförs i 3d så blir även vr-modellen allt mer lik verkligheten. Vi ser fram emot att tekniken får allt mer produktionsfokus, och att den ger oss bättre möjlighet att bygga säkert. Det som jag tänker på då är granskning och arbetsmiljörisker, drift och underhållsaspekter.

Det här är vr och ar

Vr står för virtual reality. Då krävs glasögon eller en hjälm som fästs runt huvudet. Ar står för augmented reality, på svenska förstärkt verklighet. Det innebär att ett lager av digital information placeras över den verkliga världen. Det kan ske via särskilda glasögon eller via en skärm på en mobiltelefon.

Så arbetar NCC med VDC

VDC står för ”virtual design and construction”, och är ett NCC-koncept för att jobba med projekt som stöds av Building Information Modeling (BIM).

Kortfattat handlar VDC om att använda digitala medel – exempelvis vr-glasögon – för att det enklare att samarbeta över ämnesgränser, samt att planera och fatta beslut om pågående eller kommande projekt.

Content retrieved from: https://www.nyteknik.se/digitalisering/specialbyggd-vr-station-hjalper-ncc-att-planera-smartare-6886235.

Publicerad den Lämna en kommentar

Nya fynd från mayatiden tack vare laserteknik

Nya fynd från mayatiden tack vare laserteknik

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 2018-02-02

Experter har med hjälp av en högteknologisk laserskanner upptäckt tiotusentals gamla mayakonstruktioner som ligger dolda under tät växtlighet i djungeln i norra Guatemala.

Nya fynd från mayatiden tack vare laserteknik. © Foto: TT Nya fynd från mayatiden tack vare laserteknik.

Omkring 60 000 historiska fynd har under de senaste två åren upptäckts när den norra regionen Petén, som gränsar till Mexiko och Belize, har skannats med hjälp av laserteknik, enligt projektledaren Marcello Canuto, arkeolog vid Tulane University i USA.

Canuto beskriver fynden som en ”revolution i mayaarkeologin”.

De nya upptäckterna i det centralamerikanska landet inkluderar stadscentrum med trottoarer, bostäder, ceremoniella samlingsplatser, bevattningskanaler och fästningar.

Bland fynden finns en 30 meter hög pyramid som man tidigare trott var en kulle i Tikal, det största fyndområdet i Guatemala från den gamla mayacivilisationen. I Tikal har arkeologerna även upptäckt flera gropar och en 14 kilometer lång mur.

Mayakulturen blomstrade under åren 250-950 efter Kristus i det som nu är södra Mexiko, Guatemala och delar av Belize, El Salvador och Honduras.

Forskare tror att Mayariket hade en befolkning på omkring tio miljoner, vilket är ”många fler” än tidigare uppskattningar, enligt Canuto.

Projektet har tagit hjälp av luftburen laserteknik där ett instrument kallat Lidar fästes på undersidan av flygplan som flög fram och tillbaka över djungelområdet och skapade tredimensionella kartor, med hjälp av ljus i form av pulserande laser kopplad till ett gps-system.

Tekniken har hjälpt forskare att hitta nya platser mycket snabbare än när traditionella arkeologiska metoder används.

– Nu är det inte längre nödvändigt att hugga sig genom djungeln för att se vad som är under den, säger Canuto.

Content retrieved from: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/vetenskap/nya-fynd-från-mayatiden-tack-vare-laserteknik/ar-BBIAOmp.

Publicerad den Lämna en kommentar

Galileo <3 swepos = Sant!

Galileo <3 Swepos = Sant!

Galileo <3 swepos = Sant!

Känner du till Galileo? Nej, inte vetenskapsmannen. Galileo är ett system för satellitnavigering och positionsbestämning som utvecklats på uppdrag av EU. Nu blir Galileo en del av Swepos, Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering. Fler signaler innebär ett stabilare och mer exakt Swepos med kortare uppkopplingstid. Dessutom blir det lättare att mäta i områden där förutsättningarna idag inte är optimala.

Amerikanska GPS, Global Positioning System – och dess ryska motsvarighet Glonass – är ursprungligen militära navigeringssystem utvecklade på sjuttiotalet. Systemen är öppna för alla, men så sent som år 2000 tog USA bort den störsignal som skulle förhindra alltför hög exakthet. Galileo är det europeiska alternativet och innebär ett lyft av både noggrannhet och täckning. Fler satelliter gör det lättare att mäta i områden med höga berg eller i skogsmiljö där träd stör och blockerar, men också i städer där höga byggnader försämrar satellitkontakt.

Icke-militärt och oberoende

Galileos precision ligger på omkring en meter, till skillnad mot GPS som inte är lika moderniserat och därför har en något sämre exakthet. Det fullt utbyggda systemet kommer att använda 30 satelliter – varav sex alltid är synliga – att jämföra med exempelvis Glonass som använder 24. Säkerheten anses vara så hög att man med Galileos hjälp kan instrumentlanda trafikflygplan, alltså landa med en slags autopilot, vilket GPS inte har samma förutsättningar för. Servicen är icke-militär, avsett för det civila samhället och kommersiellt bruk. Något EU hoppas ska innebära fördelar för Europa i termer av oberoende.

Hoppfullt för framtiden

Jens Lindgren är mätningsingenjör på kart- och mätgruppen under Uppsala kommuns bygglovsenhet. Han och hans kollegor har använt Galileo i Swepos-tjänsten under ett antal månader för mätning på centimeternivå. Gruppen ansvarar bland annat för fältmätningar, lägeskontroll av pågående byggprojekt och utstakning inför nya.
– Det vi omedelbart ser är att vi fått tillgång till fler satelliter. Det innebär att vi snabbt fått värden när vi ställt upp oss på mätpunkter, säger han.
Hittills har allt fungerat stabilt och gruppen ser positivt på de fördelar som utlovats.
– Absolut. Galileo kommer troligtvis göra mätning i svår terräng enklare, vilket kommer att bli till stor nytta. Vi har väntat i över tio år på detta, så naturligtvis är det roligt att systemet nu är i drift.

Allt enligt plan

Galileo har betatestats sedan slutet av 2017, berättar Erik Edberg på Swepos driftledningscentral vid Lantmäteriet i Gävle. Resultaten visar att systemet med mätning med GPS, Glonass och Galileo samtidigt fungerar bra i fält, och de som testat är nöjda.
– Projektet Galileo skjuter upp nya satelliter enlig plan och inom ett par år ska konstellationen vara full, vilket kommer att innebära ytterligare förbättringar. Ett stort arbete för oss på Swepos har varit att informera användarna och instrumenttillverkare om införandet, men nu är allt på plats, säger han.

Vill du veta mer om Galileo och Lantmäteriets positioneringstjänster?
Mer information hittar du här (nytt fönster)

Content retrieved from: http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/galileo-3-swepos–sant/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

SE_Renstromsgruvan

Hälsokontroll genom lodning i 918m djupt gruvschakt

I Renströmsgruvan utanför Boliden i Västerbotten finns ett av Sveriges djupaste gruvschakt på 918 meter. För att få reda på sättningar i berget och schaktets skick har det lodats, scannats och mätts upp med högsta precision, där Leica Geosystems totalstation, TS30, har spelat en central roll.
– Tack vare resultatet får vi reda på hur vi på bästa sätt ska gå vidare med att renovera schaktet och göra det ännu mer produktivt, berättar Krister Lundgren, driftstekniker på Boliden.

Arbetet har utförts av ÅF Consult på uppdrag av Boliden. Håkan Larsson, teknisk säljare på Leica Geosystems AB, har försett ÅF Consult med den utrustning som varit kärnan i projektet – åtta stycken totalstationer av modell TS30. I arbetet har även Trigorn medverkat.Planen är att öka kapaciteten
Schaktet i Renströmsgruvan är 918 meter djupt, har en diameter på 5,30 meter och är träinklätt. Det är mer än 65 år gammalt men det har inte funnits några planer på att pensionera det. Tvärtom är Bolidens ambition att schaktets kapacitet ska öka. Idag används det för persontransporter och malmskipning men planen är även att takten ska öka och gråberg som idag körs upp med lastbil ska transporteras upp genom schaktet. 
Behövde exakt och verklig bild
För att ta reda på schaktets status behövdes en noggrann lodning och inmätning av det.
– Vi visste sedan tidigare att det blivit sättningar i berget och vi hade en känsla av hur schaktet såg ut. Därför var det viktigt för oss att få det verifierat för att kunna fatta rätt beslut om hur schaktet ska åtgärdas, säger Krister.– Vi fick bra förtroende för ÅF Consult och de kunde erbjuda en lösning som kombinerade både lodning och scanning med hög precision och som kunde matcha våra höga krav på toleranser.Givande samarbete
– Samarbetet med ÅF Consult har fungerat jättebra. Vi är väldigt nöjda med dem. De gav oss tidigt förutsättningar för vilka åtgärder som behövde göras för att lodningen skulle kunna utföras optimalt och vi följde deras rekommendationer. Vi satte till exempel nya portar på nivåerna var 50:e meter, såg till att det var tätt, pumpade bort vatten och städade.
Vad visar då resultatet?
– Resultatet visade att schaktets skick faktiskt var lite bättre än vi trodde. Det medför till exempel att vi inte behöver riva och bygga om. Vi ska även göra en kompletterande scanning mellan 450 och 880 meters djup för att få ännu mer information, säger Krister.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Den höga precisionen i mätresultatet gör att vi kan sätta in rätt åtgärder på rätt ställen. Det gör även att vi sparar både tid och pengar och minskar störningar i produktionen, förklarar han.Första gången i Sverige
Hur gick då lodningen till? Lennart Gimring, Senior Consultant Survey & Mapping, på ÅF Consult, berättar:

SE_DSC_3008_Matning och lodning Renstrom

– Vi använde oss av fyra linor som sänktes ner från toppen av schaktet. I botten fästes de i vätskefyllda tunnor för att stabilisera pendlingen för att få ett så bra resultat som möjligt. Efter att linorna fästs lämnades allt orört i 12 timmar, för att allt skulle stabilisera sig och därmed få så små svängningar som möjligt.Intensiva och avancerade mätningar
Mätningarna gjordes sedan i olika omgångar i lag om två personer på totalt nio nivåer. För att genomföra mätningarna användes åtta totalstationer TS30 från Leica Geosystems.

– Vi arbetade i tvåmannalag där varje instrument och person genomförde en serie mätningar från minst två positioner vid varje nivå. Därefter flyttade vi runt så att varje nivå mättes av minst två olika lag. Detta för att kunna hantera eventuella systematiska fel.
– Leicas totalstationer är driftssäkra, arbetar med hög precision och vi kände oss mycket trygga med utrustningen.

Till detta kopplades gyromätningar för att verifiera resultatet och därefter en scanning av schaktet. Alla beräkningar och kontroller har gjorts i programmet SBG Geo.Uppgiften var krävande med tiotalet personer involverade vid lodningsarbetet som pågick under en veckas tid i augusti 2017 med påföljande efterarbete och analyser som fortsatt under hösten. Fina resultat och gott samarbete
– Arbetet har gått mycket bra, vi har använt bra utrustning som givit oss exakta mätresultat. En av de viktigaste parametrarna för att få ett bra resultat stod Boliden själv för. De hade förberett allt väldigt bra och tätat schaktet så att det i princip var helt vindstilla. Därför blev linornas rörelser verkligen små och kontrollerbara, berättar Lennart.
– Det här är ett väldigt unikt projekt, jag skulle påstå att det är första gången det sker i Sverige i den här omfattningen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/content-features/se_renstroms_customer-story.

Publicerad den Lämna en kommentar

ABRIS DG Drones Capture Mapping Data in Extreme Conditions

ABRIS DG Drones Capture Mapping Data in Extreme Conditions

In anticipation of Commercial UAV Europe, we’re connecting with some of the organizations that are operating across the continent to explore how drones are being utilized for commercial purposes throughout Europe and beyond. Drone technology continues to make a major difference in terms of how professionals can and are approaching their work in this area of the world.

ABRIS Design Group, out of Ukraine, has been providing products and services in light and ultra-light aviation, aerial mapping, and land monitoring for over twenty years. We talked with ABRIS DG Lead engineer Vadim Kolesnichenko to learn more about their offerings, what makes the FLIRT different from other tools for aerial mapping, how they’ve helped their customers overcome a variety of challenges and plenty more.

 

Jeremiah Karpowicz: What can you tell us about ABRIS Design group? Do you focus on both products and services?

Vadim Kolesnichenko: ABRIS DG is a company that unites experienced professionals from different fields of knowledge: aircraft design and aerodynamics, control systems, technology, programming, geodesy. This is a group of professionals who are fascinated with a common goal – the creation of effective unmanned systems for aerial photography.

ABRIS DG supplies unmanned systems around the world. At the same time, we provide services of aerial photography and agricultural photography in Ukraine. Actually, during the process of providing various aerial photography services, our unmanned systems were being designed and developed. We are constantly improving our technologies, because we know our customers’ needs.

 

How have you been able to create value for your customers in the aerial mapping space?

ABRIS DG solutions allow users to obtain high-quality photographic material, which can be used for mapping or precision agriculture. The additional advantages are high standards of shooting quality, high productivity of our systems, minimal costs and simple preparation.

We are not limited to working with clients remotely, as we also delegate our specialists to work on-site. It allows us to provide direct support to our customers and to easily receive useful feedbacks.

 

Tell us about your products. What makes FLIRT different from some of the other aerial mapping tools that are currently available?

ABRIS DG products are used for different survey and aerial photography applications. The FLIRT Cetus is used for carriage of a full frame camera for a long time missions up to 3 hours each. The FLIRT Arrow is a lighter version of the FLIRT Cetus with narrowed fuselage, making it capable for hand launch. The FLIRT Iron is a metal version of the Flirt Cetus and was designed for agricultural applications.

The main idea of the FLIRT system is to bring the quality and performance of classic manned aerial photography systems to unmanned aerial systems. The FLIRT Cetus is aimed to obtain initially high-quality and well-oriented images.

The FLIRT planes can be easily adapted or supplemented by the user to solve a new task. Despite the complexity of the FLIRT design, its modularity allows to be repaired by the user.

 

What are some of the features and advantages of the system as a whole?

FLIRT operates the way it does because of FlightPlanner software. It interactively takes into account the features of the airplane, the camera, the lens, the actual weather in the region of the flight and the terrain. It allows users to plan a mission easily and optimally right before the flight.

As part of that system, the LuckyLaunch catapult system guarantees 100% successful aircraft take off in winter and summer conditions, and in valleys and highlands. The LuckyLaunch catapult is scalable and suitable for launching with other aircrafts as Skywalker X-8, Trimble/Delair UX-5. The LuckyBeak parachute system will ensure a safe landing even if any critical situation occurs.

The LuckyBeak is a regular reusable parachute landing system for all FLIRT aircrafts, also it serves as an emergency system on planes. In addition, it can be used as an alarm system on a wide variety of multi-rotor and fixed wing aircraft systems. The LuckyBeak’s main feature is an extremely fast canopy deployment. There were cases when the system managed to rescue an aircraft at altitude even less than 10 meters. The patented design of the LuckyBeak ensures triggering at full loss of power supply.

Another important feature of the FLIRT planes is the ability to capture a large area during one flight. This is possible because of the powerful batteries and good aerodynamics of the aircraft. A wide range of operating flight speeds (from 60 to 100 km / h) allows the system to operate even in a strong wind. The aircraft can also optimize speed by itself for these conditions.

 

What sorts of professionals are utilizing Skylink? How is it making a difference for them?

One of the typical applications for SkyLink is in forest monitoring during a drought. Another use is a monitoring and operational management at farming. It’s also been used quite frequently as a radio repeater.

 

What are some of the biggest challenges you’ve helped your customers and users overcome?

It was a big challenge to start using FLIRT systems in the mountainous regions of Turkey, which we carried out with our good partners from Turkey – MapAir.

We had to simultaneously deal with rarefied air in high-altitude conditions (over 2000m), extremely high temperatures (up to 45 degrees C in the shade), extremely difficult terrain for launching and shooting, and unpropitious conditions for landing, because of plenty rocks and stones. A separate challenge was to overcome the language barrier in dealing with customers, who spoke only in Turkish. It was a test both for the technicians and for the personnel of our company.

However, as a result of this experience, ABRIS DG team has created a special custom version of aircraft for mountainous hot regions. It also allowed us to make many improvements both in the design of the aircraft and in the software.

 

How have you helped your customers quantify their investment in your technology?

We are constantly in contact with our customers directly or through our partners in the regions. We’re able to support customers in missions planning or even manage the aircraft that is in flight many thousands kilometers far from us.

A close dialogue with end-users is typical, which allows us to improve our solutions. We combine the trainings of our clients with the realization of their commercial tasks. We can provide our equipment and specialists. In addition, we also provide engineering services to buyers of our solutions on preferential terms. That can mean, for example, post-processing of aerial photography.

 

What’s the best way for someone to figure out whether or not your solutions are the right fit for their organization or project?

The most effective option is to find the solution on a practical task. ABRIS DG is always open to meet new clients needs. If the application is new, our team will be ready to test our solution in practice to show that this is a right fit for customers project.

 

 

 

 

 

 

Content retrieved from: https://www.expouav.com/news/latest/abris-dg-drones-data-in-extreme-conditions/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lantmäteriets öppna geodata i Minecraft

Öppna data

I datorspelet Minecraft kan du bygga din egen värld med Lantmäteriets landskapsmodell över Sverige – under förutsättning att du har licens till själva spelet. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata. Det innebär att hela landet finns som en virtuell och spelbar värld med sjöar, berg, vägar och järnvägar.

  • Hämta filer till Minecraft
  • Se olika exempel på användning av öppna geodata i Minecraft.

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/oppna-data/.