Publicerad den Lämna en kommentar

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

SE_Renstromsgruvan

Hälsokontroll genom lodning i 918m djupt gruvschakt

I Renströmsgruvan utanför Boliden i Västerbotten finns ett av Sveriges djupaste gruvschakt på 918 meter. För att få reda på sättningar i berget och schaktets skick har det lodats, scannats och mätts upp med högsta precision, där Leica Geosystems totalstation, TS30, har spelat en central roll.
– Tack vare resultatet får vi reda på hur vi på bästa sätt ska gå vidare med att renovera schaktet och göra det ännu mer produktivt, berättar Krister Lundgren, driftstekniker på Boliden.

Arbetet har utförts av ÅF Consult på uppdrag av Boliden. Håkan Larsson, teknisk säljare på Leica Geosystems AB, har försett ÅF Consult med den utrustning som varit kärnan i projektet – åtta stycken totalstationer av modell TS30. I arbetet har även Trigorn medverkat.Planen är att öka kapaciteten
Schaktet i Renströmsgruvan är 918 meter djupt, har en diameter på 5,30 meter och är träinklätt. Det är mer än 65 år gammalt men det har inte funnits några planer på att pensionera det. Tvärtom är Bolidens ambition att schaktets kapacitet ska öka. Idag används det för persontransporter och malmskipning men planen är även att takten ska öka och gråberg som idag körs upp med lastbil ska transporteras upp genom schaktet. 
Behövde exakt och verklig bild
För att ta reda på schaktets status behövdes en noggrann lodning och inmätning av det.
– Vi visste sedan tidigare att det blivit sättningar i berget och vi hade en känsla av hur schaktet såg ut. Därför var det viktigt för oss att få det verifierat för att kunna fatta rätt beslut om hur schaktet ska åtgärdas, säger Krister.– Vi fick bra förtroende för ÅF Consult och de kunde erbjuda en lösning som kombinerade både lodning och scanning med hög precision och som kunde matcha våra höga krav på toleranser.Givande samarbete
– Samarbetet med ÅF Consult har fungerat jättebra. Vi är väldigt nöjda med dem. De gav oss tidigt förutsättningar för vilka åtgärder som behövde göras för att lodningen skulle kunna utföras optimalt och vi följde deras rekommendationer. Vi satte till exempel nya portar på nivåerna var 50:e meter, såg till att det var tätt, pumpade bort vatten och städade.
Vad visar då resultatet?
– Resultatet visade att schaktets skick faktiskt var lite bättre än vi trodde. Det medför till exempel att vi inte behöver riva och bygga om. Vi ska även göra en kompletterande scanning mellan 450 och 880 meters djup för att få ännu mer information, säger Krister.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Den höga precisionen i mätresultatet gör att vi kan sätta in rätt åtgärder på rätt ställen. Det gör även att vi sparar både tid och pengar och minskar störningar i produktionen, förklarar han.Första gången i Sverige
Hur gick då lodningen till? Lennart Gimring, Senior Consultant Survey & Mapping, på ÅF Consult, berättar:

SE_DSC_3008_Matning och lodning Renstrom

– Vi använde oss av fyra linor som sänktes ner från toppen av schaktet. I botten fästes de i vätskefyllda tunnor för att stabilisera pendlingen för att få ett så bra resultat som möjligt. Efter att linorna fästs lämnades allt orört i 12 timmar, för att allt skulle stabilisera sig och därmed få så små svängningar som möjligt.Intensiva och avancerade mätningar
Mätningarna gjordes sedan i olika omgångar i lag om två personer på totalt nio nivåer. För att genomföra mätningarna användes åtta totalstationer TS30 från Leica Geosystems.

– Vi arbetade i tvåmannalag där varje instrument och person genomförde en serie mätningar från minst två positioner vid varje nivå. Därefter flyttade vi runt så att varje nivå mättes av minst två olika lag. Detta för att kunna hantera eventuella systematiska fel.
– Leicas totalstationer är driftssäkra, arbetar med hög precision och vi kände oss mycket trygga med utrustningen.

Till detta kopplades gyromätningar för att verifiera resultatet och därefter en scanning av schaktet. Alla beräkningar och kontroller har gjorts i programmet SBG Geo.Uppgiften var krävande med tiotalet personer involverade vid lodningsarbetet som pågick under en veckas tid i augusti 2017 med påföljande efterarbete och analyser som fortsatt under hösten. Fina resultat och gott samarbete
– Arbetet har gått mycket bra, vi har använt bra utrustning som givit oss exakta mätresultat. En av de viktigaste parametrarna för att få ett bra resultat stod Boliden själv för. De hade förberett allt väldigt bra och tätat schaktet så att det i princip var helt vindstilla. Därför blev linornas rörelser verkligen små och kontrollerbara, berättar Lennart.
– Det här är ett väldigt unikt projekt, jag skulle påstå att det är första gången det sker i Sverige i den här omfattningen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/content-features/se_renstroms_customer-story.

Publicerad den Lämna en kommentar

Klart koppla upp hela bygget digitalt

Produktions- och försörjnings­processer står för hälften av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Med Uppkopplad byggplats hoppas forskarna kunna kapa kostnaderna med hjälp av digital teknik.

 

Klart koppla upp hela bygget digitalt

 

Spaning: En byggarbetsplats är komplicerad. Många människor, ett överflöd av teknisk utrustning och byggmaterial av alla upptänkliga sorter. Nu ska forskare bringa reda i oredan.

Vinnova satsar minst 20 miljoner kronor för att undersöka hur digitalisering av byggindustrin kan förbättra produktiviteten. Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet samt en stor mängd företag inom bygg- och telekomindustri, kommer att förse byggplatser runt om i Sverige med sensorer så att både människor och maskiner sätts online. Med hjälp av den insamlade informationen ska forskarna räkna ut hur produktionsprocessen kan förbättras.

– Målet för projektet är att få ökad produktivitet och därmed göra det möjligt för de inblandade att tjäna mer pengar, samt med tiden även sänka byggkostnaderna, säger Lars Stehn som är professor i Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet och leder förstudieprojektet inför projektet som fått namnet Uppkopplad byggplats.

 

Lars Stehn ser digitalisering som en möjlighet att öka säkerheten på våra byggen.

 

Han är dock noga med att påpeka att det finns fler viktiga mål för FoU-projektet. Högst upp på listan står säkerheten. Med hjälp av en utökad digitalisering av byggprocessen menar Lars Stehn att antalet tillbud bör kunna minskas.

Bakgrunden till att staten genom Vinnova väljer att satsa på projekt Uppkopplad byggplats är bland annat att produktiviteten inom byggindustrin bedöms som betydligt lägre än inom annan industri. Lars Stehn konstaterar att det visserligen är så, men att bilden är ganska komplicerad.

– Min åsikt som forskare är att produktiviteten inte är riktigt lika låg som görs gällande. Det beror på att vi inte mäter på samma sätt och lika noga som man gör i andra branscher. Det är dock fullt klart att den är lägre.

En av orsakerna till att produktiviteten är lägre inom byggbranschen kan enligt Lars Stehn vara att byggindustrin är tydligt projektorienterad. Det medför att kunskaper som erhållits inom ett projekt inte alltid förs vidare till nästa liknande projekt.

– Produktivitet handlar om ett effektivt utnyttjande av resurser. Men det är inte inbyggt i det sättet som vi gör affärer att vi alltid för över kunskap om resursutjämning och resursutnyttjande så att nästa projekt blir bättre än det föregående.

– Projektet som sådant blir då ett stort hinder för produktivitetsutveckling.

Lösningen är dock inte så enkel som att sluta arbeta i projekt. Istället anser Lars Stehn att branschen ska lära sig att mäta på ett mer rättvisande sätt så att företagen får tillgång till benchmarking för att öka sin produktivitet.

– Vi vill lära oss att mäta produktiviteten så att vi kan konkurrensutsätta den.

Han tror även att produktiviteten då kan visa sig vara betydligt bättre än den för nuvarande anses vara och poängterar vikten av att tydligt skilja mellan produktivitet och byggkostnad.

– Det är felaktigt att koppla produktivitet till byggkostnader. De hänger naturligtvis ihop men byggkostnaden styrs av mycket andra saker än produktiviteten, till exempel styrs den av marknadspriset.

Ett annat hinder för förbättrad produktivitetsutveckling inom byggbranschen är branschens dåliga digitala mognad.

– Den digitala kunskapen är låg inom byggbranschen. Data används inte fullt ut för till exempel produktivitetsutveckling, verksamhetsutveckling eller effektivisering genom hela ledet.

Lars Stehn menar att det finns mycket att vinna om de individuella datasystem som nu styr till exempel värme, luft och ljus börjar kommunicera med varandra. Målet är att utnyttja data bättre, men ännu har branschen inte sett hur det ska gå till att tjäna pengar på det.

Projekt Uppkopplad byggplats kommer förhoppningsvis att visa på hur data både ska samlas in och användas på ett lönsamt sätt. Ett tiotal byggplatser runt om i Sverige kommer att delta som testbäddar. Människor, verktyg, maskiner och material kommer att förses med sensorer som rapporterar olika typer av information till forskarna.

En digital representation av var material, verktyg och människor befinner sig kommer att kunna kopplas till BIM-modellerna och ge dem ytterligare en dimension.

– Jag ser hur vi då till exempel ska kunna simulera vad som händer på en viss typ av byggarbetsplats om det snöar imorgon, om arbetare är sjuka eller kranen står still.

När projektet väl är avslutat kommer huset, vägen eller bron att fortsätta att rapportera om vad som händer under dess livstid, vilket innebär att eftermarknaden har möjlighet att bli mer proaktiv.

Lars Stehn ser stora ekonomiska fördelar, men återkommer ändå till säkerheten.

– Med en uppkopplad arbetsplats har vi möjlighet att förse människorna med västar som signalerar om fara uppstår. Kanske kan ett arbetsredskap sluta fungera om man befinner sig i fel zon, eller arbetsvästen ge en stöt om ett fordon närmar sig. Målet är att ingen ska omkomma på arbetet.

Uppkopplad byggplats är just nu i sin förberedelsefas. Vinnova fattar beslut om projektet sent i höst och Lars Stehn berättar att han hoppas att anslaget kommer att räcka för ett sex år långt projekt.

– Jag ser att det kommer att ta tid. Samtidigt vet jag också att flera av de IT- och telekomföretag som kommer att delta i projektet redan har tekniken framme för att kunna presentera många nya spännande lösningar. Det handlar om att knyta ihop systemen och hitta nya tillämpningar.

Text: Sofia Barreng illustration: Luleå tekniska universitet

 

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/klart-koppla-upp-hela-bygget-digitalt/.

Publicerad den Lämna en kommentar

SBG Geo 2018

splash_prof_2018

Geo 2018

Generellt

Ny årsmodell och några mindre uppdateringar på viktiga funktioner och ett par riktigt efterlängtade nyheter. Först en mindre uppdatering av LandXML-import, från denna version kan man läsa lat/long i form av cgpoints. En väldigt efterlängtad utökning för alla som inte har förmånen att mäta med GeoPad i fält.
Standardintällningen för koordinataxlar i koordinatsystem är nu uppdaterad för att följa standarden i t.ex Sweref, vi byter helt enkelt XYZ mot NEH. Förhoppningsvis blir det mindre förvirring om vad som är norr i fortsättningen. Vi har även uppdaterat volymberäkningen av MBS så att vi kan använda dwg-filer med ytor som terrängmodeller för t.ex jord och berg.
Det kommer som sagt även lite större nyheter som vi går igenom lite mera här nedan.

Omlottmätning

En helt ny och länge saknad funktion i Geo som framför allt hjälper våra järnvägsbyggare en hel del i vardagen. Vi har infört omlottmätning enligt SIS TS med regeltolkning enligt järnväg, vi gjorde dock funktionen lite mera flexibel så att vi kan använda den vid de flesta typer av omlottmätningar för kontroll av noggrannhet. Funktionen hittar vi under menyn ”funktion”, omlottmätning. Kontroll kan ske vinkelrätt mot mätt/skapad linje, vinkelrätt mot en referenslinje (spårlinje eller väglinje) eller radiellt. Vid vinkelrät kontroll av omlottmätning krävs att varje mätning (stationsuppställning) är mätt som polylinje eller att referenslinje används.

Vid beräkning skapas nya medelvärdespunketer baserat på de godkända omlottmätningarna enligt bild nedan:

Nedan kommer ett exempel på rapporter vid olika kontroller på samma data:

Förhandsvisning av tvärsektion från multipla ytor

Vi trm_pre2har infört ett nytt grafiskt verktyg där du kan förhandsvisa ett tvärsnitt genom en eller flera ytor som kan vara terängmodell (*.trm) eller AutoCad fil (*dxf, *dwg). Verktyget kan antingen användas tillsammans med en linjefil (*.l3d, *.lin) eller utan detta. Med aktiv linje kan tvärsektioner vinkelrätt vald linje visas i den nya grafiska panelen, utan linje kan man istället peka ut två punkter som tvärsnittet ska visas mellan. Tvåpunktsmetoden fungerar även när man har en linje aktiv.

 

Volymberäkning av terrängmodeller

Vid volymberäkning mellan två terrängmodeller kan vi nu skapa skärningen mellan dessa modeller som en höjdsatt polylinje i geo-format. En funktion som vi tror minskar antalet moment i det dagliga arbetet med modeller.

Punktmoln från Leica MS50/60

Vid flera skanningar från samma stationsuppställning med Leicas Multistation-instrument har vi tidigare alltid importerat samtliga skanningar. Nu har vi infört ett val där man kan välja bort felaktiga eller icke önskade skanningar direkt vid import.

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/11/geo-2018/.

Publicerad den Lämna en kommentar

2017-2022 Global GPS & GNSS Receivers Market Analysis : Trimble, Topcon, Navipedia, SOKKIA, Geo

Global GPS & GNSS Receivers Market
Global GPS & GNSS Receivers Market

The GPS & GNSS Receivers Market 2017 Research Report investigates a thorough and complete study on GPS & GNSS Receivers industry volume, market Share, market Trends, GPS & GNSS Receivers Growth aspects, wide range of applications, Utilization ratio, Supply and demand analysis, manufacturing capacity and GPS & GNSS Receivers industry Price during Forecast period from 2017 to 2022

The research report labeled Global GPS & GNSS Receivers Market 2017 presents the penetrating study of GPS & GNSS Receivers market globally, concentrating on complete analysis of the present and past historical details of GPS & GNSS Receivers market. The competitive landscape view of the GPS & GNSS Receivers industry is also covered in this research document.

Request Report Sample Here: bit.ly/2vjWVPd

Competitive Study of Global GPS & GNSS Receivers Market 2017 Based on Key Vendors:

1 Trimble
2 Topcon
3 Navipedia
4 SOKKIA
5 Geo
6 NavtechGPS
7 JAVAD GNSS
8 CHC Navigation
9 SOUTH
10 ComNav Technology
11 Hemisphere GNSS
12 NovAtel
13 NavCom Technology
14 Leica-geosystems
15 Eos Positioning Systems
16 NVS Technologies
17 Suzhou FOIF
18 Pulse Engineering
19 CSR
20 BroadCom
21 Garmin

The report organizes the GPS & GNSS Receivers market across the globe into distinct portion based on industry standards. It also distinguishes the market based on geographical regions. The GPS & GNSS Receivers report mainly throws light on dominant players in the regions of (United States, EU, China, and Japan). Other regions can be added accordingly.

Discrete aspects of the GPS & GNSS Receivers industry like value chain analysis, GPS & GNSS Receivers industry rules and policies, the factors driving the growth of the market and the constraints hampering the growth are explained.

In next section, the GPS & GNSS Receivers report mentions the products that are currently available in the market along with their cost structures, manufacturing volume, requirement and supply analysis, import/export scenario and their overall contribution to the GPS & GNSS Receivers market revenue globally.

Buy Complete Report Here (To Get Instant access): market.biz/report/global-gps-gnss-receivers-market-2017-2…

Further, the report global GPS & GNSS Receivers market 2017 analyzes the feasibility of investment, investment return analysis and shows a complete picture of market development scope and business strategies followed by leading GPS & GNSS Receivers industry players along with their company profile, market share and contact information.

Lastly, the GPS & GNSS Receivers report enlists the vital conclusions that will assist all individuals who have a keen interest in GPS & GNSS Receivers Market.

About Us:

Market.Biz is designed to provide the best and most penetrating research required to all commercial, industrial and profit-making ventures in any sector of online business. We take pride in our ability to satisfy the market research needs of both domestic and international businesses.

Contact Us:

James Johnson
S no. 51/14 First Floor,
Office Number 4, Vishwa Arcade,
Near Navale Lawns, Pune
Maharashtra, India 411041

Tel: +1(857)2390696
Web: market.biz/
Email: inquiry@market.biz

Browse Latest News- firstnewshawk.com/

This release was published on openPR.

 

Content retrieved from: http://www.openpr.com/news/625341/2017-2022-Global-GPS-GNSS-Receivers-Market-Analysis-Trimble-Topcon-Navipedia-SOKKIA-Geo.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

Trimble S5 Ti-M Monitoring Total Station

Trimble S5 Ti-M Monitoring Total Station

Trimble S5 Ti-M
S5
S5

Features

 • The S5 Ti-M Total Station is a scalable and cost effective solution for a variety of monitoring applications.  It’s performance is ideal for construction projects of any size, from short-term jobs to multi-year construction operations that require monitoring for site safety including:

 • Trimble FineLock technology delivers a point precision of less than 1 millimeter at a distance of 300 meters

 • Trimble DR Plus EDM technology ensures accurate data with fewer instruments, a cost saving on large and small project sites

 • The Trimble S5 Ti-M detects targets without interference from surrounding prisms, ensuring target lock over long distances

 • The Trimble 4D control Software makes it easy to set real time notifications when structural or environmental movements occur, resulting in timely safety decisions

Product Resources

 • Datasheet

 • Video

 • Support

 • Overview

 • Software

 • Compatible Products

The Trimble S5 Ti-M Monitoring Total Station will meet the monitoring requirements on any construction job site. This accurate and reliable total station helps you to work more efficiently with less equipment.

Keep the Site Safe

The S5 Ti-M Total Station generates 3D position information at millimeter level for monitoring buildings and other structures.  When used with the Trimble 4D Control software, the S5 Ti-M total station will handle the most complex monitoring applications including monitoring of buildings above tunnel construction and close to excavation sites, as well as for the accurate monitoring of the subsidence of road surfaces and embankments.  With user set parameters, the Trimble 4D Control software will report any magnitude of movement on the site so you can use the data to make timely and informed decisions about the structural health and integrity of the surrounding land and structures.

Manage Your Assets 24/7

Know where your total stations are 24 hours a day with Trimble Locate2Protect technology.

See where your equipment is at any given time, and get alerts if your instrument leaves a jobsite or experiences unexpected equipment shock or abuse.

Trimble 4D Control Software provides analysis and management tools to help you start small and grow. As your expertise in monitoring increases, you can easily expand from post-processed deformation monitoring campaigns to real-time systems that manage your projects and alert the operator of significant motion events.

Content retrieved from: http://www.trimble.com/Infrastructure/S5Ti-M.aspx.

Publicerad den Lämna en kommentar

Leica Nova MS60 – världens första självlärande MultiStation

Den nya dimensionen inom mätningsteknologi

Leica MS60

För att möta kraven från vår ständigt föränderliga och allt snabbare värld, utvecklade vi världens första MultiStation, som kombinerar all tillgänglig mätteknik i ett överlägset instrument. Nu har vi gjort instrumentet ännu smartare. Leica Nova MS60 är världens första självlärande MultiStation, som automatiskt och kontinuerligt anpassar sig till alla miljöer, oberoende av utmaningarna.

Scanning med Leica Nova MS60 har gjorts enklare genom det direkta skapandet av punktmoln med överlagrade uppmätta punkter och 3D-modeller i en och samma vy. Visualiseringar är tydligare och lättare att se tack vare en helt ny 5″-skärm.

De unika funktionerna i Leica Nova MultiStation levererar verkligen en ny upplevelse i mätteknik.

Nova MS60 MultiStation levereras också med:

Engagerande mjukvara
Nova MS60 MultiStation levereras med den revolutionerande mjukvaran Captivate där du kan rotera komplexa data i de mest realistiska och lätthanterliga 3D-modeller. Med användarvänliga appar och välbekant touch-teknik kan du se alla former av uppmätta och konstruktionsdata i alla dimensioner. Leica Captivate spänner över industrier och applikationer med ett enkelt svep, oavsett om du arbetar med GNSS, totalstationer eller båda.

Oändliga möjligheter
Medan Leica Captivate samlar in och modellerar data i fält, processar Leica Infinity informationen åter på kontoret. En smidig dataöverföring säkerställer att projektet håller sig konsekvent under hela processen. Captivate och Infinity samarbetar för att samla ihop tidigare mätdata och hjälper dig med editering av projekt snabbare och effektivare.

Kundsupport endast ett klick bort
Genom Active Customer Care har du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna tekniker bara genom ett enkelt klick – deras expertis kan guida dig förbi de flesta hinder.

 • Eliminera ställstid genom överlägsen teknisk service
 • Slutför jobben snabbare med vår duktiga support
 • Undvik kostsamma återbesök till utmätningsplatsen genom att skicka och ta emot data online direkt till arbetsplatsen i fält.

Ta kontroll över dina kostnader genom våra CCP-paket – Customer Care Packages – skräddarsydda lösningar för service och support som gör dig trygg i vetskap om att din utrustning alltid är skyddad.

Kundanpassade paket
Vår portfölj av intuitiv mjukvara för varje tillämpning ger dig frihet att välja hur du vill arbeta. Leica MultiWorx för AutoCAD, Leica Cyclone, Leica GeoMoS, Leica Infinity, olika mjukvarupaket från Hexagon och speciellt utvalda samarbetspartners kan integreras i ditt arbetsflöde för att skapa en kundanpassad lösning för just dina specifika behov. Vad du än väljer så kan du njuta av en uppslukande upplevelse som går långt utöver de data du hanterar.

Dynamic Lock
Den nya Dynamic Lock-funktionen har på ett avgörande sätt förbättrat kapaciteten vid återlåsning med ATRplus i Leica Nova MS60 MultiStation. Få bättre resultat med ett större sökområde som kan riktas in på ett rörligt objekt. Nova MS60 MultiStation kan användas för traditionell mätning eller vid mätning inom tillämpningar med maskinkontroll med höga dynamiska rörelser.

Se filmen för tips om hur du använder Dynamic Lock-funktionen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/products/total-stations/multistation/leica-nova-ms60.

Publicerad den Lämna en kommentar

Trimble SX10 Scanning Total Station

The Trimble® SX10 scanning total station redefines the capabilities of everyday survey equipment by providing the world’s most innovative solution for surveying, engineering, and scanning professionals. The Trimble SX10 will change the way you work. This new, versatile solution is capable of collecting any combination of high-density 3D scan data, enhanced Trimble VISION imaging, and high-accuracy total station data, allowing you to capture exactly what you need, saving you time and money on every job.

Trimble’s new Lightning 3DM enables the SX10 to capture both high-accuracy total station measurements and true high-speed 3D scans together in a single instrument providing a higher level of accuracy and measurement performance than ever before. The system is built on the stability of Trimble’s trusted MagDrive™ and Autolock® technologies and is designed from the ground up to deliver maximum accuracy, efficiency and detail. The complete integration of the SX10 with Trimble Access™ and Trimble Business Center software enable familiar and efficient survey workflows to get your crews up and running fast.

Features
 • Combines surveying, imaging and high speed 3D scanning in one revolutionary solution
 • Trimble’s high accuracy Lightning 3DM technology provides scanning range up to 600 m and the smallest spot size in the industry—a mere 14 mm at 100 m
 • Utilizes Trimble Lightning scanning technology to scan up to 26,600 points per second captures a full dome scan in as little as 12 minutes
 • Improved Trimble VISION™ technology allows for fast and easy capture of high resolution site imagery
 • Complete integration with familiar workflows of Trimble Access and Trimble Business Center Software