Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 9 – 2018

Geodataseminarium 2019 – Den digitala resan tar fart

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.

Seminariet äger rum torsdag den 31 januari, kl. 10.00-15.00 på Norra Latin i Stockholm.

Program

 • 09:30-10:00 Registrering och kaffe
 • 10.00-10.15 Regeringsuppdrag av betydelse för nationell infrastruktur för geodata
 • 10:15-10:45 Förväntningarna på en effektivare digital samhällsbyggnadsprocess
 • 10:45-11:15 Myndigheten för digital förvaltning – Hur ser planen ut?
 • 11:15-12:00 Nationell informationsstruktur som stödjer digitaliseringen
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-13:40 Status i Geodatarådets handlingsplan 2018–2020
 • 13.40-14.40 Gruppdiskussioner kopplade till regeringsuppdragen och handlingsplanen för utveckling av infrastrukturen (inkl. Kaffe)
 • 14:40-15:00 Summering av dagen

Läs mer och anmäl ditt deltagande här.

Länsstyrelsernas Planerings- och Geodatakataloger

Nu är Länsstyrelsernas Planeringskatalog lanserad. Det är en metadatakatalog som innehåller information om planeringsunderlag, oavsett format, som är aktuella för samhällsplaneringen. Första versionen innehåller information om länsstyrelsernas planeringsunderlag samt ett fåtal andra statliga myndigheters. Under 2019 planeras i samverkan med Boverket en samordningsinsats för att fler statliga myndigheters underlag ska inkluderas i katalogen.

Sedan tidigare finns Länsstyrelsernas Geodatakatalog, från vilken man får tillgång till länsstyrelsernas geodata oavsett om de utgör planeringsunderlag eller inte.

Handledning för datakvalitet

ISO 9000 är den internationella standarden för kvalitet. Motsvarande standard för geodata är SS-EN ISO 19157:2013 Geografisk information – Datakvalitet. SIS tekniska kommitté TK 323 för geodata har nu tagit fram en första webbaserad handledning, syftet är att vara en ingång till att bättre förstå standarden. Handledningen förtydligar och definierar svenska termer, ger exempel på användning i ett antal organisationer samt ger en orientering om vilken roll standarden har i en övergripande kvalitetsprocess. Vill du veta mer eller vill bidra i fortsatt arbete, kontakta gärna www.sis.se/tk323.

Samverkansmöte mellan Lantmäteriet och kommunerna

Lantmäteriets Gd Susanne Ås Sivborg bjöd den 3 december in landets 290 kommuner till dialog med fokus på hur samverkan kan vidareutvecklas genom att dela erfarenheter, behov och utmaningar. Lantmäteriet och kommunerna har båda viktiga roller för en digital samhällsbyggnadsprocess, där samverkan är viktig för att uppnå effektivare planerings-, fastighetsbildnings- och bygglovsprocesser.
– Vi behöver ha en gemensam syn på våra olika roller i samhället och i arbetet att utveckla en ny samverkansmodell säger Susanne Ås Sivborg.
Det var ca 100 personer från kommunerna som deltog på plats i Stockholm och minst lika många på distans via webbsändning. Det var bra inledande genomgångar och ett stort engagemang i gruppdiskussionen med många inlämnade synpunkter på möjligheter och utmaningar gällande samverkan för en digital samhällsbyggnadsprocess.
Program och presentationer;

 • Uppföljning från träffen med KLM i juni
 • Samverkan för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
 • Detaljplane-och bygglovsprocessen
 • Fastighetsbildningsprocessen
 • Gruppdiskussion – Samverkan för en effektivare samhällsbyggnadsprocess
 • SKL reflekterar över dagen och Avslutning

Fortsatt arbete med sammanställning och omhändertagande av synpunkter och idéer samt framtagande av ny samverkansmodell sker i Samverkansgrupp SKL-LM med representanter från kommunerna, SKL och Lantmäteriet.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar