Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 8 -2019

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Fredag den 13 december, kl. 12.00-13.00, bjuder Lantmäteriet in till webbsänt lunchseminarium för att informera om arbetet med den Nationella geodatastrategin och pågående aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2019-20, samt hur långt vi har kommit i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess. Du deltar i webbsändningen via denna länk (öppnas i nytt fönster).

Inspire – fortsatt stort fokus på prioriterade datamängder

EU-kommissionen har under de senaste åren varit tydliga med att medlemsstaterna måste förbättra genomförandet av Inspire för att undvika ett överträdelseärende. För Sveriges del rör det sig i ett första skede om ca 100 prioriterade datamängder som var och en ska redovisas med metadata, en visningstjänst samt en nedladdningstjänst. De datamängder som omfattas är framför allt datamängder som redovisas vid uppföljning av olika miljödirektiv, exempelvis data om buller, luftkvalitet eller data om skyddade områden.

Arbetet med de prioriterade datamängderna har redovisats vid ett antal uppföljningsmöten under året och framdriften i arbetet har varit bra. Den 30 oktober var dock utfallet i INSPIRE Geoportal gällande de prioriterade datamängderna sämre än planerat. Metadata om 68 prioriterade datamängder, 10 nedladdningstjänster och 58 visningstjänster fanns publicerade. Målsättningen var att ha närmare 100 datamängder publicerade och endast ett fåtal prioriterade datamängder kvar att åtgärda under november och december.

I Geodataportalen var utfallet betydligt bättre än i INSPIRE Geoportal och där var metadata om 83 prioriterade datamängder, 78 nedladdningstjänster och 79 visningstjänster publicerade.

En stor bidragande orsak till det sämre utfallet i INSPIRE Geoportal är problem med validering av datamängderna inför publicering. Nya valideringsverktyg är under framtagande och under pågående utveckling av EU. Förändringar har skett kontinuerligt vilket medfört stora svårigheter för medlemsstaterna att kvalitetssäkra metadata och tjänster inför publicering.

Lantmäteriet och de elva berörda informationsansvariga myndigheterna arbetar för närvarande med att lösa dessa problem och det förs även en dialog med ansvariga för INSPIRE Geoportal på EU-nivå. De prioriterade datamängderna ska vara tillgängliga i december 2019. Under 2020 ska övriga datamängder som omfattas av Inspire vara tillgängliga och därefter tar fortsatt förvaltning vid.

Mer om INSPIRE går att läsa på EU:s hemsida om INSPIRE (öppnas i nytt fönster) och på geodata.se (öppnas i nytt fönster).

Under 2019 har det varit ett extra stort fokus på arbetet med de prioriterade datamängderna. Lantmäteriet har samordnat arbetet och följande elva informationsansvariga myndigheter har medverkat.

  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Jordbruksverk
  • Lantmäteriet
  • LFV
  • Länsstyrelsen
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Naturvårdsverket
  • Statistikmyndigheten SCB
  • Sveriges geologiska undersökning, SGU

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar