Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 5 – 2019

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Tisdag den 15 oktober, kl. 12-13, bjuder Lantmäteriet in till webbsänt lunchseminarium för att informera om arbetet med nya aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2019-20, uppdatering av den Nationella geodatastrategin samt hur långt vi har kommit i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess. Du deltar i webbsändningen via denna länk.

Uppdrag Grundkarta

Detaljplan

En detaljplan består, enligt 4 kap. 30 § PBL, av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan skall visa för vilket område detaljplanen gäller. Detaljplanen är juridiskt gällande och ska följas för bygglov och vid fastighetsbildning.

För att detaljplanen ska kunna åskådliggöras tas det fram en Grundkarta som visar hur ”verkligheten” ser ut när planen antas samt en fastighetsförteckning. Grundkartan ska vara aktuell och innehålla nödvändig informationsmängd med den geometriska kvalitet som krävs för detaljplanens ändamål.

Det är grundkartan som planförfattaren (kommunen) ska förhålla sig till vid utformning av detaljplanen och planbestämmelserna, detaljplanen ska anpassas efter grundkartans innehåll.

uppdrag grundkarta.png

Uppdrag Grundkarta

I arbetet med regeringsuppdraget Digitalt Först – en smartare samhällsbyggnadsprocess har det identifierats ett behov att standardisera de informationsmängder som ligger till grund för begreppet Grundkarta i PBL. Lantmäteriet har från regeringen fått rätt att meddela föreskrifter om standarder för utformning av Grundkarta enligt 5 kap. 8 § PBL.

Styrgruppen för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess har beslutat att Uppdrag Grundkarta i ett första steg inte ska ta fram en föreskrift utan en handledning för Grundkarta. Anledningen är att det ännu inte finns informationsspecifikationer klara för alla informationsmängder i grundkartan.

Vi kommer därför i steg 1 av vårt uppdrag att under hösten 2019 och våren 2020 ta fram en handledning (handbok) för Grundkarta. Handledningen ska innehålla processer, informations-mängder, kvalitetsuppgifter och utseende (2D och 3D) med koppling till specifikationerna.

Handledning Grundkarta ska vara klar för beslut av styrgruppen till halvårsskiftet 2020 och därefter publiceras på Lantmäteriets hemsida. Vi kommer att utgå från den mall som används för HMK, med tydliga rekommendationer och förtydligande text.

Kommuner, andra myndigheter och systemleverantörer kommer att delta i arbetet, i arbetsgrupp och referensgrupp samt för dialog och remiss.

I steg 2, med början hösten 2020 planeras delar av handledningen att utgöra grunden för att ta fram Föreskrift Grundkarta.

Särskilt värdefulla datamängder

Välkommen att delta på webbseminarium om PSI och särskilt värdefulla datamängder.

Seminariet sänds den 11 september kl. 09:00 och pågår ca 30 minuter.
Ni hälsas välkomna av vår GD Susanne Ås Sivborg, och det kommer ges information om uppdraget, PSI-direktivet och det pågående arbetet.

Under sändningen finns ingen möjlighet att ställa frågor eller ha dialog, utan vi hänvisar till psi@lm.se för de eventuella frågor eller funderingar som dyker upp.

Det kommer även finnas möjlighet att ta del av informationen i efterhand via www.lantmateriet.se/psiuppdrag (öppnas i nytt fönster).

För att koppla upp er den 11 september kl. 09:00 följ denna länk (öppnas i nytt fönster).

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar