Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 3 – 2020

Översyn av kompetensläget inom geodataområdet

Under hösten 2019 påbörjades en utredning avseende kompetensläget inom geodataområdet. Uppdraget som utförs inom ramen för Geodatarådes nationella godatastrategi för åren 2016-2020 syftar till att:

  • Få fram en aktuell beskrivning över situationen med befintliga professurer, doktorander och utbildningsplatser inom geodataområdet, här avgränsat av områdena geodesi, fotogrammetri/laserscanning, GIS, geografisk informationsteknik, fjärranalys, tekniskt lantmäteri.
  • Ta fram en jämförelse med våra skandinaviska grannländer samt Nederländerna och Österrike.
  • Göra en undersökning som innefattar behovet av professurer, doktorander och ny-utexaminerade inom arbetsområdet inom en tidshorisont om fem år.
  • Dra nytta av erfarenheter från tidigare utförda undersökningar.
  • Ställa frågan: är dagens utbildningar relevanta eller behövs det nya med tanke på efterfrågan på kompetens?

Dom som ingår i arbetsgruppen är Linda Sabel Lantmäteriet (sammankallande), Lars Harrie Lunds Universitet, Håkan Olsson Sveriges LantbruksUniversitet, Steffen Holger Lantmäteriet, Jesper Paasch Lantmäteriet/Högskolan i Gävle, Milan Horemuz Kungliga Tekniska Högskolan, Maria Nässert Ericsson Lantmäteriet, Magnus Forsberg Lantmäteriet (beställare geodatarådet).

Gruppen har arbetat intensivt för att få fram utgångsmaterial för att kunna dra slutsatser till rapporten. Bl.a har enkätundersökningar genomförts hos Geodatarådets medlemmar, företag inom branschen, lärosäten och kommuner. Dialog har förts med representanter från olika länder, det har gjorts en inventering av forskningsmedel som går till geodataområdet. En analys av utbildningsutbudet har genomförts vid olika lärosäten, inklusive hur stort elevintaget är och hur många som avslutar sin utbildning. Även tidigare utredningar och aktiviteter som har genomförts i Geodatarådets regi har studerats. Gruppen som jobbar med utredningen siktar på att få rapporten klar till juni månad 2020.

Webbplatsen www.geodata.se avvecklas

Enligt tillgänglighetsdirektivet så ser vi att webbplatsen www.geodata.se inte uppfyller de uppställda kraven. Senast den 23/9 måste alla webbplatser, e-tjänster och digitalt publicerade dokument ha anpassats till de nya kraven. Att uppfylla tillgänglighetskraven innebär ett omfattande jobb med anpassning för  www.geodata.se och med det material som finns publicerade där. Med bakgrund av det så kommer www.geodata.se att upphöra som självständig domänadress och flyttar in på domänen www.lantmateriet.se (öppnas i nytt fönster) med all medföljande funktionalitet tex geodataportalen.

I och med att www.geodata.se upphör så upphör även detta nyhetsbrev. Vi återkommer framledes med mer information om den framtida utformningen.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar