Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 3 – 2019

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018

Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde, du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.

Lantmäteriet stärker relationerna med Geodatarådets medlemmar

Geodatarådet är en av Lantmäteriets viktiga samarbetspartners i arbetet med att skapa en väl fungerande infrastruktur för geodata.
Lantmäteriet har nyligen utsett Magnus Forsberg som särskilt ansvarig att vårda relationerna med övriga myndigheter inom Geodatarådet. En av hans första uppgifter blir att besöka de olika medlemmarna och lyssna in deras behov och tankar. Läs mer här.

Arbete och remisser gällande Nationella specifikationer

I Geodatarådets handlingsplan 2018–2020, är ett av fokusområdena Standardisering av grunddata, där ingår aktivitet 3b – Nationella specifikationer till samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som tidigare drevs inom Svensk geoprocess.
Arbetet inom aktivitet 3b, omfattar totalt 14 teman, dessa är:

 • adress
 • byggnad
 • bild
 • höjd och djup
 • stompunkter
 • markdetaljer
 • vatten
 • markanvändning och marktäcke
 • väg/järnväg
 • ortnamn
 • planer
 • bestämmelser
 • lägenhet
 • fastighet

Specifikationerna har delats in i tre delar:

 • informationsspecifikation för lagring av information
 • dataproduktspecifikation för underhåll/ajourhållning
 • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av information.

Fokus just nu är att ta fram informationsspecifikationerna. Respektive tema som omnämns ovan, har en delprojektledare som kommer att kontakta berörda intressenter för medverkan i arbetet. Specifikationerna kommer också att gå ut på remiss. 

För frågor eller vid intresse av att medverka i remissförfarandet kontakta Åsa Sjödin, asa.sjodin@lm.se, intern beställare på Lantmäteriet.
För mer information om aktivitet 3b, se lägesrapport av aktiviteter i handlingsplanen.

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet erbjuder under 2019 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med Geodatarådets handlingsplan och dess succesiva framsteg. 

 • Torsdag den 14 mars
 • Torsdag den 16 maj
 • Onsdag den 9 okt
 • Torsdag den 12 december

Här kan du ta del av genomförda redovisningar.

Inspire – stort fokus på prioriterade datamängder

Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE, är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Lagen (2010:1767) och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire. Det finns 24 utpekade informationsansvariga myndigheter som ska tillgängliggöra de geodata som omfattas.
Direktivet omfattar geodata inom 34 datateman. Respektive tema består av ett antal datamängder och totalt finns för Sveriges del idag nästan 300 datamängder. Sverige redovisar datamängderna i Geodataportalen och EU redovisar medlemsstaternas datamängder i INSPIRE Geoportal.
INSPIRE-direktivet började gälla 2007 och det som återstår att genomföra för en fullständig uppbyggnad ska vara klart december 2021. EU-kommissionen har under de senaste åren tydligt påpekat att medlemsstaterna måste förbättra arbetet med INSPIRE då det mesta enligt planen för införandet ska vara genomfört redan nu.
För att få till ett effektivare genomförande har en för medlemsstaterna gemensam lista med cirka 100 prioriterade datamängder, List of Priority Datasets(LOPD), definierats. Sedan november 2018 har Sverige extra fokus på de prioriterade datamängderna. Elva av de informationsansvariga myndigheterna berörs och det är ett bra engagemang och framdrift i arbetet. En gemensam åtgärdsplan har redovisats för EU-kommissionen och målsättningen är att arbetet ska vara avslutat december 2019, då det ska finnas korrekta metadata, nedladdnings- och visningstjänster för samtliga prioriterade datamängder.
Framdriften av arbetet med de prioriterade datamängderna går att följa i INSPIRE Geoportal.

En film för unga om kartans betydelse

Hur kan snapchat se var du är? Hur hittar man till Mordor? Och vad skulle hända om alla kartor försvann? Lantmäteriet har tagit fram en film som beskriver några av kartans olika användningsområden. Tanken är att väcka intresse för geografisk information hos ungdomar.
Filmen visar exempel på när vi använder kartinformation och till vad – historiskt, i nutid, fantasi och framtid. Ett exempel är smarta verktyg som till exempel Geoskolan som gör att elever kan lösa uppgifter med verkligheten som referens. Tekniken gör att vi tänker allt mindre på vad som är själva kartan.

Se filmen och sprid den gärna till lärare på grundskolan/gymnasiet och ungdomar.
Vill du veta mer om Geoskolan, besök www.geoskolan.se.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar